Privacyverklaring Consultatiebureau Widar, volgens de AVG en WGBO

Algemeen:

De AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) is de nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie, die met persoonsgegevens werkt, bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn, bepaalde rechten. Naast deze algemene wet, gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan o.a. vermeld in de Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO). Deze privacyverklaring is bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichten op grond van de AVG en de WGBO.

Verwerking van gegevens binnen het CB:

We gebruiken het Digitaal Dossier Jeugdgezondheidszorg van de GGDRU: www.ddjgz.nl  

Tevens wordt een aantal gegevens gebruikt voor de financieel -administratieve processen, zoals de nota's van de ouderbijdrage. Tenslotte kan de verwerking noodzakelijk zijn voor de melding van ernstig gevaar de gezondheid. Bijvoorbeeld voor het verplicht melden van een besmettelijke ziekte.

De plichten van het CB:

 • Alle medewerkers hebben zich verplicht vertrouwelijk om te gaan met de gegevens.
 • de gegevens worden niet langer bewaard worden dan noodzakelijk.
 • De gegevens worden beveiligd tegen onbevoegde toegang.
 • De gegevens worden voor specifieke doeleinden verzameld: namelijk voor de zorgverlening, voor doelmatig beheer en beleid en, in uitzonderlijke gevallen, voor geanonimiseerde wijze voor ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en voorlichting. Als dat gebeurt wordt u op de hoogte gesteld.
 • Het versturen van een nieuwsbrief op basis van uw keuze.

De rechten van de betrokkenen:

 • Het recht te weten welke persoonsgegevens worden verwerkt
 • Het recht op inzage en afschrift van de gegevens
 • Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens.
 • Het recht op (gedeeltelijke) vernietiging van medische gegevens aan te vragen. Hieraan kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens, op grond van een wettelijke regeling niet bewaard moeten blijven.
 • Het recht van toevoegen van een eigen verklaring ( van medische aard) aan het dossier.
 • Het recht om in bepaalde gevallen tegen de verwerking van de gegevens te verzetten.

Verstrekking van de gegevens aan derden:

De medewerkers van het CB hebben de verplichting vertrouwelijk met de persoonsgegevens om te gaan. Dit houdt in dat de zorgverlener voor verstrekking van persoonsgegevens uw toestemming nodig heeft. Op deze regel bestaan enkele uitzonderingen. Op grond van wettelijk voorschrift kan de zwijgplicht van de zorgverlener doorbroken worden, maar ook wanneer gevreesd moet worden voor een ernstig gevaar de gezondheid.

Het CB verstrekt, na toestemming van ouders, via het DD-JGZ gegevens over vaccinaties aan het RIVM.

Na afloop van de zorgperiode, draagt het CB, na toestemming ouders, de gegevens over aan de GGD.      Indien de gegevens niet worden overgedragen, is de wettelijke bewaartermijn 15 jaar.