Werkwijze

Aanmelding

Meestal wordt u verwezen door uw huisarts. U dient, indien u aanspraak wilt maken op vergoeding vanuit de zorgverzekeraar, een verwijsbrief (altijd van een huisarts of medisch specialist) mee te nemen naar het eerste intakegesprek. Deze verwijsbrief hoort de volgende informatie te bevatten:

Uw persoonlijke gegevens
De uitspraak ‘er is vermoedelijk sprake van een DSM-V diagnose” gevolgd door de diagnose
Dat het om een verwijzing naar de generalistische basis GGZ gaat
De gegevens van de huisarts en diens AGB-code
De datum van de verwijzing moet voor de eerste afspraak liggen.

Intake

Na de aanmelding wordt een eerste afspraak met u gemaakt. Ik streef ernaar, afhankelijk van de wachtlijst, u binnen een tot vier weken uit te nodigen. In het eerste gesprek, de intake, maak ik persoonlijk kennis met u. In dit gesprek worden, meestal met behulp van vragenlijsten, uw klachten geïnventariseerd, de gevolgen van uw klachten en belemmeringen van uw klachten op het dagelijks functioneren.

Behandeling

Naar aanleiding van de intake wordt er samen met u een behandelplan opgesteld waarna de behandeling zal starten. Afhankelijk van de aard, intensiteit en duur van de klachten wordt een zorgproduct (kort, middel, intensief) gekozen. De individuele gesprekken duren 45 minuten naast 15 minuten voorbereiding en uitwerking gespreksverslag.
Afsluiting
Na afsluiting van de behandeling zal, indien u hiermee instemt, een terugkoppeling worden gedaan aan de verwijzer/huisarts. Het dossier wordt gedurende 15 jaar bewaard, zoals bepaald vanuit de wet. U kunt als cliënt echter uitdrukkelijk verzoeken om vernietiging ervan.

Methodiek

Er bestaan veel verschillende therapievormen. Niet een therapievorm is de beste. Dit is de reden dat ik binnen mijn praktijk gebruik maak van verschillende behandeltechnieken. De therapiekeuze hangt samen met verschillende factoren. Vanuit uw persoonlijke situatie bekijk ik samen met u welke methodiek het best ingezet kan worden.

CGT (cognitieve gedragstherapie)
ACT (Acceptance Commitment Therapy)
TA (Transactionele Analyse)
EMDR
Mindfulness
EMT (emotieregulatie)
Lichaamsgerichte therapie
Biografisch Onderzoek
Psychodynamische therapie

Dossier en Privacy

Voor iedere cliënt wordt een elektronisch dossier (EPD) aangelegd met persoonsgegevens, de intake, het behandelplan en de voortgang van de behandeling. Dit dossier is eigendom van de praktijk, u kunt uw dossier niet meenemen. U kunt wel een kopie van het dossier of een gedeelte van het dossier krijgen. Na afsluiten van het behandelcontact dienen de gegevens 15 jaar bewaard te worden. Na 15 jaar wordt het dossier vernietigd. De psycholoog dient zich te houden aan een aantal wetten, nl., de Wet Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (BIG), de Wet op de Geneeskundig Behandel Overeenkomst (WBGO), de Wet Klachtrecht en de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Dit houdt in dat uw gegevens onder de privacywet vallen en dat er, zonder dat u daar uitdrukkelijk toestemming voor geeft, geen informatie verstrekt mag worden aan derden.

Klachtenregeling

De praktijk is aangesloten bij de beroepsvereniging LVVP (Landelijke Vereniging Voor Psychologen en Psychotherapeuten) en het NIP (Nederlands Instituut van Psychologen). Binnen de praktijk wordt gewerkt volgens de beroepsethische regels. Het kan gebeuren dat u, ondanks mijn streven mijn werk zo zorgvuldig mogelijk te doen, niet tevreden bent met de zorg. Ik stel het op prijs dat u dit met mij bespreekt zodat we samen kunnen zoeken naar oplossingen. In sommige gevallen komen we er samen niet uit en is doorverwijzing naar een andere psycholoog wenselijk. Als u een klacht wilt indienen kunt u dat bij het NIP of LVVP doen.

Ingeschreven in

BIG geregistreerd GZ-psycholoog – BIG. registratienummer 29059356925
Praktijk AGB code: 94063426
KvK nummer: 61071005